Algemene voorwaarden

Artikel 1                      Toepasselijkheid

 1. Onder u wordt de koper verstaan, onder Sheado wordt de verkoper verstaan.
 2. Deze algemene voorwaarden gelden voor alle overeenkomsten, alle aanbiedingen en bestellingen van Sheado.
 3. Deze voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Den Haag en kunnen op verzoek naar u worden toegestuurd. De voorwaarden zijn tevens te raadplegen op www.sheado.nl.
 4. Afwijkingen van de voorwaarden zijn slechts bindend indien deze schriftelijk bevestigd zijn door Sheado. De overige voorwaarden blijven dan onverkort van kracht.
 5. Door uw bestelling of door het accepteren van een aanbieding geeft u aan met deze voorwaarden akkoord te gaan.
 6. Sheado is gerechtigd voor de uitvoering van bestellingen tussenpersonen en andere derden in te schakelen, deze voorwaarden blijven dan van toepassing.

 Artikel 2                      Overeenkomsten en aanbiedingen

 1. Een overeenkomst met Sheado komt slechts tot stand na acceptatie van uw bestelling door Sheado.
 2. Sheado kan uw bestelling weigeren of aan de levering additionele voorwaarden verbinden. Sheado zal dit binnen 7 dagen na ontvangst van uw bestelling laten weten.
 3. Alle aanbiedingen van Sheado zijn vrijblijvend. Alle aanbiedingen zijn geldig zolang de voorraad strekt, tenzij er een geldigheidsduur staat vermeld.
 4. Aanbiedingen gelden eenmalig en zijn zonder schriftelijke toestemming niet voor nabestellingen.
 5. Specificaties van aanbiedingen worden bij benadering verstrekt, maar binden Sheado niet.
 6. Samengestelde aanbiedingen en prijzen verplichten Sheado niet tot levering van een deel van de in de aanbieding genoemde producten tegen een deel van de opgegeven prijzen.
 7. Sheado kan niet aan overeenkomsten of aanbiedingen worden gehouden indien u redelijkerwijs kan begrijpen dat de overeenkomsten of aanbiedingen, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
 8. Kortingsbonnen en speciale actie producten zijn niet inwisselbaar voor geld of andere producten en diensten dan die welke op de kortingsbonnen of met de acties zijn aangegeven.

 Artikel 3                      Prijzen

 1. De prijzen van de producten en diensten van Sheado zijn, tenzij anders overeengekomen, in euro’s, inclusief BTW en exclusief verzendkosten.
 2. De koopprijs is de geldende prijs op de dag van levering.
 3. De vastgestelde prijzen kunnen door Sheado te allen tijden worden gewijzigd. Sheado zal prijzen zeker wijzigen indien wettelijke voorschriften, recepturen, kosten, tarieven, marktomstandigheden, assortimentssamenstelling of andere zaken daartoe reden geven.
 4. Indien prijsverhogingen voor producten en diensten plaats hebben in de periode tussen het moment van uw bestelling en de uitvoering van de bestelling kunt u de bestelling annuleren dan wel de overeenkomst ontbinden binnen 7 dagen na mededeling van de prijsverhoging door Sheado. 

 Artikel 4                     Betalingen

 1.  Uw betaling, zonder korting of compensatie, dient binnen 7 dagen na uw bestelling gedaan te zijn.
 2. Betaling kan geschieden op een van de wijzen zoals aangegeven tijdens het bestelproces. Bij betaling per bank of giro geldt als datum van betaling, de datum van creditering van de bankrekening van Sheado.
 3. De betalingsverplichting blijft bij bezwaren tegen eventuele kosten en hoogte van de prijs.
 4. Wanneer binnen de betalingstermijn genoemd in 4.1 geen of geen volledige betaling door Sheado is ontvangen, wordt uw bestelling geannuleerd.

Artikel 5                      Levering en levertijden

 1.  Levering vindt plaats op het moment dat de producten of het product door (of namens) u in ontvangst wordt genomen. Hierna gaat het risico van de producten of het product op u over.
 2. Levering zal plaatsvinden indien aan alle betalingsverplichtingen is voldaan.
 3. Sheado zal zich inspannen om de goederen binnen de opgegeven levertijd te leveren.
 4. De opgegeven levertijden zijn een indicatie en gelden niet als fatale termijn. Indien de indicatieve levertijden worden overschreden geeft dit geen recht op een schadevergoeding, of het recht de overeenkomst te ontbinden, of van de bestelling af te zien.
 5. Indien de overschrijding van de levertijd zodanig is dat van u redelijkerwijs niet kan worden verwacht dat u de overeenkomst in stand laat, bent u gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden.

 Artikel 6                     Garantie en klachtenregeling

 1. Sheado garandeert dat de te leveren producten voldoen aan de gebruikelijke eisen en normen die daaraan kunnen worden gesteld. U dient de levering op het moment van afleveren te onderzoeken om vast te stellen of de levering aan de gebruikelijke eisen voldoet.
 2. Indien de geleverde goederen niet voldoen aan de gebruikelijke eisen en normen die daaraan kunnen worden gesteld, kunt u de daarvoor bestemde klachtenprocedure in werking stellen. Uw klacht dient schriftelijk binnen 7 dagen na levering van de goederen bij Sheado te zijn ingediend. U dient dit te doen onder vermelding van besteldata, factuur- en verzendnummers.
 3. U dient Sheado in de gelegenheid te stellen een klacht te (doen) onderzoeken.
 4. Indien Sheado vaststelt dat het geleverde inderdaad niet aan de gebruikelijke eisen en normen voldoet, zal naar keuze van Sheado het bedrag aan u worden terug betaald (mits door u betaald) of in producten worden vergoed.

Artikel 7                      Retourzendingen

 1.  Indien u een product zonder gebreken toch niet wenst af te nemen kunt u het product binnen 14 dagen na levering, aan Sheado terugsturen. Het product dient dan ongeopend, in de originele verpakking, met de verzegeling en onbeschadigd te zijn. De kosten van de retourzending komen voor uw rekening. Ongefrankeerde verzendingen kunnen wij niet in ontvangst nemen.
 2. Wanneer u de producten al betaald heeft, zal Sheado na ontvangst van de retourzending (conform de voorwaarden in artikel 7.1), de prijs van de producten binnen 30 dagen aan u terugbetalen.

Artikel 8                      Aansprakelijkheid

 1. Indien de door Sheado geleverde goederen en diensten gebrekkig zijn, is onze aansprakelijkheid beperkt tot wat in artikel 6 onder garantie is vermeld.
 2. Sheado is niet aansprakelijk indien de schade te wijten is aan opzet en/of grove schuld en/of verwijtbaar handelen en/of onoordeelkundig en/of oneigenlijk gebruik door u, en/of gebruik na de houdbaarheidsdatum, onjuiste opslag en/of gebrekkige onderhoud door u van de geleverde producten.
 3. Voor een misverstand, beschadigingen, vertragingen of niet goed overkomen van bestellingen en mededelingen door het gebruik van computers, telefoon, het internet of een ander communicatiemiddel tussen u en Sheado of tussen Sheado en derden, zijn wij niet aansprakelijk, behalve voor zover sprake mocht zijn van opzet of grove schuld van Sheado.

 Artikel 9                      Eigendomsvoorbehoud

 1. De eigendom van de geleverde producten blijft bij Sheado berusten en gaat pas over nadat de volledige aankoopprijs daarvan door Sheado is ontvangen en u al hetgeen u aan Sheado verschuldigd bent op grond van enige overeenkomst heeft voldaan.
 2. Zolang de volledige betaling van de producten aan Sheado nog niet is voldaan, bent u niet bevoegd de producten te verpanden of geheel of gedeeltelijk aan derden te vervreemden.

 

Artikel 10                     Intellectuele en industriële eigendomsrechten

 1. U dient alle intellectuele en industriële eigendomsrechten die rusten op Sheado en de door Sheado geleverde producten en diensten te respecteren.
 2. Sheado kan niet garanderen dat de aan u geleverde producten en diensten geen inbreuk maken op (ongeschreven) intellectuele en industriële eigendomsrechten van derden.

 Artikel 11                    Overmacht

 1.  Onder overmacht in de zin van dit artikel wordt er verstaan wanneer Sheado niet kan voldoen aan haar verplichtingen en dit niet te wijten is aan de schuld van Sheado en geeft Sheado het recht zonder rechtelijke tussenkomst de overeenkomst op te schorten of geheel of gedeeltelijk te ontbinden, zonder tot enige schadevergoeding gehouden te zijn. Sheado is niet aansprakelijk voor enige schade indien Sheado door overmacht is verhinderd aan haar verplichtingen te voldoen.
 2. Onder overmacht wordt verstaan: (naast alles wat hieronder in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, tevens elke vreemde oorzaak, welke niet aan Sheado kan worden toegerekend) beperkende overheidsmaatregelen van welke aard ook, oorlog, staking, boycot en of andere bedrijfsstoornissen bij Sheado en of haar toeleveranciers, inbeslagneming, onderbreking van productie, gebrek aan grondstoffen, halffabrikaten, hulpstoffen en of energie en natuurrampen, brand, en revolutie.
 3. Voor zover Sheado bij het intreden van de overmacht al een deel van haar verplichtingen uit de overeenkomst was nagekomen of alsnog kan nakomen zal Sheado dit deel apart in rekening brengen en zal u aan uw verplichtingen moeten voldoen alsof dit om een afzonderlijke overeenkomst gaat.

 

 Artikel 12                    Niet-nakoming

 1.  Indien u enige verplichting niet, niet tijdig of niet behoorlijk nakomt, heeft Sheado het recht de uitvoering van de overeenkomst geheel of gedeeltelijk op te schorten, of indien u uw verplichtingen alsnog niet behoorlijk nakomt, de gehele overeenkomst of een deel daarvan met onmiddellijke ingang eenzijdig te ontbinden, zonder tot enige schadevergoeding gehouden te zijn. Alle verdere toekomende rechten van Sheado blijven hierbij onaangetast.
 2. In geval van faillissement, curatele, aangevraagde of verkregen surseance van betaling, heeft Sheado het recht de uitvoering van de overeenkomst geheel of gedeeltelijk op te schorten, zonder tot enige schadevergoeding gehouden te zijn. Alle verdere toekomende rechten van Sheado blijven hierbij onaangetast.

 Artikel 13                     Privacy

 1.  De door u verstrekte persoonsgegevens worden zorgvuldig en vertrouwelijk door Sheado behandeld en alleen aan derden verstrekt in verband met betalingstransacties en verzending.
 2. Sheado kan uw gegevens gebruiken om u te informeren over interessante aanbiedingen en andere producten en diensten van Sheado. Indien u dit niet wenst kunt u dit schriftelijk bij Sheado melden.

 Artikel 14                    Diversen

 1.  Indien enige bepaling uit deze voorwaarden in strijd is met het toepasselijk recht, zal deze vervallen en worden vervangen door een door Sheado vast te stellen vergelijkbare bepaling.
 2. De ongeldigheid van een bepaling uit deze voorwaarden zal geen invloed hebben op de overige bepalingen uit deze voorwaarden.
 3. Indien Sheado gedurende kortere of langere tijd al dan niet stilzwijgend afwijkingen van deze voorwaarden heeft toegestaan, kan Sheado nog steeds directe en strikte naleving van deze voorwaarden eisen. U kunt geen rechten ontlenen aan het feit dat Sheado deze voorwaarden soepel toepast of heeft toegepast.

Artikel 15                     Adreswijzigingen  

 1.  U bent verplicht Sheado schriftelijk op de hoogte te brengen van elke adreswijziging of verhuizing.
 2. Indien u verzuimt dit tijdig te doen, blijft u jegens Sheado aansprakelijk voor de door u bestelde producten die naar uw oude adres worden/zijn verzonden.

Artikel 16                    Toepasselijk recht en geschillen

 1. Op elke bestelling, aanbieding en overeenkomst met Sheado is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing. Partijen zullen pas een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.

 Artikel 17                     Depot

 1. De voorwaarden zijn gedeponeerd en liggen ter inzage bij de Kamer van Koophandel en Fabrieken te Amsterdam.
 2. Sheado heeft het recht om deze voorwaarden te wijzigen.
 3. Op het moment van tot stand komen van een overeenkomst is telkens de laatst gedeponeerde versie van toepassing.
Door het gebruiken van onze website, ga je akkoord met het gebruik van cookies om onze website te verbeteren. Dit bericht verbergen Meer over cookies »